Gov. Greg Abbott

Texas.gov

Texas Gov. Gregg Abbott

Gov. Abbott reacts to voting problems in Katy and many other Harris County locations

by